Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem. Det kan innefatta många brottsrubriceringar som exempelvis misshandel, olaga hot, våldtäkt och sexuella övergrepp. Det förekommer oavsett klass, könstillhörighet, etnicitet, kulturell/religiös bakgrund, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning. Majoriteten utgörs av mäns våld mot kvinnor.

Att utöva våld är alltid ett brott och det finns flera lagar mot den här typen av upprepat våld. Till exempel lagen om kvinnofridskränkning, sexualbrottslagen och lagen om kontaktförbud.

Våldets många skepnader

Ingen form av kontroll och isolering är okej. Det är olagligt att kontrollera någons e-post, telefon, tvinga eller hota, stänga in eller låsa ute, vara hemma hos någon utan lov eller förfölja någon. Att hota med att skada barn, husdjur, ägodelar, att hota om att begå självmord, eller hota att avslöja någons sexuella läggning eller könsidentitet mot dennas vilja på till exempel arbetsplats eller för familj är andra exempel på våld.
 
Nedvärderande och kränkande ord om ens person, vänner eller familj, extrem svartsjuka, att skämma ut sin partner inför andra och förödmjuka henne eller honom liksom att försätta någon i ekonomisk beroendeställning är också att betrakta som våld.
 
Att bli skakad, knuffad, släpad, att någon tar stryptag eller hotar med kniv är exempel på fysiskt våld. Det är våld även om det inte skulle synas några blåmärken eller sår efter våldet. Att ha sex med någon som sover eller är drogad är en form av sexuellt övergrepp och är olagligt.

Det finns hjälp 

Att utsättas för upprepat våld av den här oberäkneliga karaktären innebär en mycket stor stress. Många som utsatts får långvariga svårigheter med ledvärk, magont och huvudvärk. De riskerar att drabbas av olika stressymptom, utmattning och depression. Det kan ta lång tid att bygga upp självkänslan och inse att ansvaret för våldet aldrig ligger på den som utsatts.
 
För många är det väldigt svårt att ta sig ur en våldsam relation. Men det finns hjälp att få och det går att må bättre. På Brottsofferjouren får du som utsatts för våld i nära relation hjälp och stöd, oavsett vem du är eller var du bor. Du når oss genom att ringa 116 006 eller mejla oss på info@goteborg.boj.se. Du kan också kontakta en kvinnojour eller socialtjänsten där du bor. I en akut situation ska du alltid kontakta polisen.

Text av Brottsofferjouren Sverige